احراز هویت

مدارکی که هنگام گرفتن تصویر باید در دست گرفته شود، عبارتند از:
• کارت ملی
• کارت بانکی
• فرم تعهدنامه
نکات مهم جهت تهیه عکس احراز هویت
۱- کارت ملی
• کارت ملی خود را به گونه ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.
• در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، میتواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت معتبر جایگزین کند.
۲- کارت بانکی
• یکی از کارت‌های بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبت نموده‌اید را در دست بگیرید. برای راحتی می توانید آن را روی برگه تعهدنامه بچسبانید. • اطلاعاتی چون تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسبی بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح باشد.
۳- متن تعهدنامه
• فرمی که متن آن در زیر آمده است را به صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود
• از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.

متن تعهد نامه

ضمن مطالعه و تأیید قوانین استفاده از خدمات اِوین، مدارک به جهت احراز هویت در این سایت ارسال گردیده است. همچنین متعهد می شوم حساب کاربری و مدارک خود را در اختیار اشخاص غیر قرار ندهم.و مسئولیت هرگونه خرید و فروش را برعهده میگیرم.
نام و نام خانوادگی
تاریخ
امضا

• سایر نکات مهم:

o مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس های تار و ناخوانا تایید نمی شوند
o تصاویر نباید به صورت آینه ای یا معکوس باشند
o کارت ملی را روی فرم تعهد نچسبانید
o رعایت حجاب اسلامی برای بانوان

فرم احراز هویت